Отчет

информация за изпълнението на  делигирания бюджет – отчет