За родителите

 ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГРАД ПЛОВДИВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

ВАЖНО!

На основание чл. 257, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, и във връзка с чл. 42 и чл. 44 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и становище на обществения съвет с Протокол №3 от 21.03.2019г.

 

Свободни места към 26.06.2020г

КЛАС БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
I 15
II 3
III 7
IV
V 3
VI 3
VII 6

Заявление ИУЧ, ФУЧ и ЦОУД.  За попълване отворете линка – https://docs.google.com/forms/

Декларация допълнително обучение – изтегли

https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/eto-grafika-na-parvite-uroci-po-bnt

 

Дневния режим: 
от I до IV клас
1. час 8:30-8:50
2. час 9:00-9:20
3. час 9:30-9:50
4. час 10:00-10:20
5. час 10:30-10:50
6. час 11:00-11:20

самоподготовка
1. час 13:00-13:20
2. час 13:30-13:50
3. час 14:00-14:20
4. час 14:30-14:50
5. час 15:00-15:20
6. час 15:30-15:50
V-VII клас
1. час 8:30-9:00
2. час 9:10-9:40
3. час 9:50-10:20
4. час 10:40-11:10
5. час 11:20-12:10
6. час 12:20-12:50

самоподготовка
1. час 13:00-13:30
2. час 13:40-14:10
3. час 14:20-14:50
4. час 15:00-15:30
5. час 15:40-16:10
6. час 16:20-16:50

От понеделник 16.03.2020г. преминаваме към дистанционна форма на преподаване и учене от разстояние-обучение, самоподготовка, консултации. Образователният процес следва да се осъществява във формата на неприсъствено обучение (в домашни условия) чрез електронна платформа в Shkolo.bg.

За  осъществяване на този процес е много важна и необходима активна комуникация между учители, ученици и родители

За поддържане на непрекъснатостта на обучението, моля да ни окажете съдействие за следното:

 1. Да осигурите достъп на ученика до Интернет и съответно – персонален компютър, лаптоп, таблет, смартфон.
 2. Погрижете се и ученикът, и Вие да имате регистрация в Shkolo.bg, както и в групата на класа (занималня)
 3. Да подкрепите  процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние, особено за учениците от 4 и 7 клас
 4. Да търсите постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя и осигурявате контрол. 

Обучението ще се осъществява, като:

 1. Всички учители ще бъдат в готовност за работа от 08:00 часа всеки работен ден.
 2. Учебните часове ще се провеждат в рамките на седмичното разписание и ще се спазва дневния режим – времетраенето на учебните часове и междучасията. 
 3. Съответния учител ще бъде онлайн в Shkolo.bg, според седмичното разписание и дневния режим
 4. Учителите ще споделят с ученицит учебни материали в Shkolo.bg по съответния учебен предмет за деня. 
 5. Учебните материали са под формата на презентации, работни листове с повече нагледност, филми, линкове към електронни ресурси на учебниците и помагалата, работа с учебниците и учебните помагала, тестове и други, с подробни указания и обяснения.
 6. Всеки ученик изтегля съответни учебен материал, като се запознава с него и следва описаните указания.
 7. Всички учители оказват на учениците подкрепа за самоподготовка и упражнения, като им се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и други, поставят им се конкретни задачи–индивидуални или групови задачи, и се поддържа активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни задачи. Учениците, комуникират със съответния учител, чрез съобщение в Shkolo.bg.
 8. Учителят дава необходимите обяснения, в рамките на часовия диапазон, спрямо седмичното разписание
 9. Ученикът изпраща  изпълнената задача, поставена от учителя, чрез съобщение до съответния учител в Shkolo.bg
 10. Ще се проследява ежедневно активността на учениците, начина на изпълнение на поставените задачи и резултатите ще се отразяват в електронния дневник на съответния ден.

Учителите и служителите от училище са на Ваше разположение и всички заедно ще се справим с новото предизвикателство!

Спазвайте мерките за сигурност и защита. Ограничавайте всякакъв род контакти!

Надяваме се на съдействие и екипна работа!

Всеки учител е готов за консултации и разяснения!

Училищен план-прием за учебната 2019-2020 учебна година.

 

 

електронен дневник – https://www.shkolo.bg/