Подготвителна група

 

 

За повече информация следете интернет страницата на училището или позвънете на служебните телефони

заявление за записване в подготвителна група изтеглете от тук – заявление

дневен режим на подготвителната група – дневен режим

за най – малките – информация

Стратегии в дейността на подготвителната група на училището 

  1. Изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт на детското заведение.
  2. Внедряване на нови техники и технологии на общуване за стимулиране на интереса и сътрудничеството в групата.
  3. Възпитаване на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия.

Приоритети в дейността на детското заведение

  1.  Утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, свобода да взема самостоятелно решение, залагащ на предприемчивостта, инициативността, експеримента и издигане авторитета на детското заведение.
  2. Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание в детската градина.
  3. Равен шанс и достъп до образование.

 

Основна цел: Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на детето.