Документи

Кликнете върху документите за да ги отворите или  свалите:

План за действие 2021 – 2023 към национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030г.

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището през учебната 2021/2022г.

Училищни учебни планове.

Годишен план за дейността през учебната  2021/2022г. 

Мерки за повишаване на качеството на образованието на качеството на образованието през учебната 2021/2022г.

Стратегия за намаляване дела на преждевременно  напусналите образователната система през учебната 2021/2022г. 

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2021/2022г.

План за постигане на базова грамотност

Етичен кодекс 2020/2021г. 

 

График за  консултации през I  учебен срок – 2020/2021г

График за втори час на класа за I учебен срок – 2020/2021г

График за класни и контролни работи за I учебен срок – 2020/2021г