Графици

Седмична програма за II учебен срок – 2023/2024г.

I – IV клас

V – VII клас

График за  консултации през I учебен срок – 2023/2024г.

I – IV клас

V – VII клас

График за втори час на класа за II  учебен срок – 2023/2024г.  –

I – IV клас

V – VII клас

График за класни и контролни работи за I учебен срок – 2023/2024г.  –

V – VII клас