Графици

Извънкласните дейности – ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ за учебната 2022/2023г 

График за  консултации през II учебен срок – 2022/2023г.

I – IV клас

V – VII клас

График за втори час на класа за II учебен срок – 2022/2023г.  –

I – IV клас

V – VII клас

График за класни и контролни работи за II учебен срок – 2022/2023г.  –

I – IV клас

V – VII клас

Седмична програма за II учебен срок – 2022/2023г.

I – IV клас

V – VII клас