Проекти

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Националната програма „Бизнесът преподава“

Как да направим ключодържател, папийонка и даже уникален пръстен за любим човек научиха ученици от ОУ „Петър Берон“ на урок по 3D моделиране.

Националната програма „Отново заедно“

ПРОЕКТ `ТВОЯТ ЧАС`

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

 • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
 • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
 • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
 • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

През учебната 2017 – 2018г. са сформирани следните групи:

 1. Аз и светът
 2. Баскетбол – напреднали
 3. Баскетбол – начинаещи
 4. Да подобрим знанията си по български език (обучителни затруднения)
 5. Животът около мен
 6. Лесна математика (обучителни затруднения)
 7. Млад природозащитник
 8. Обучителни затруднения по математика VII клас
 9. Природолюбители
 10. Про Бг (обучителни затруднения)
 11. Работете, ръчички!
 12. Редактиране и дебатиране
 13. Хокей на трева – напреднали
 14. Хокей на трева – начинаещи.

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТА:

инструкция

анкета

заявление и декларация за информирано съгласие

отчет на публично събитие