Публични покани

Обява за провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем на ученически стол.

 

ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Ген. Данаил Николаев“ № 46, представляващ самостоятелна масивна едноетажна сграда в двора на ОУ „Д-р Петър Берон“, с предназначение – за ученическо столово хранене с площ от 300 кв.м. (триста квадратни метра).

Закупуването на документите за участие е от 15.07.2021г. до 29.07.2021г. включително, след заплащане на конкурсните книжа от 30 лева по следната банкова сметка: BG 58IORT73753102004900, BIC: IORT BGSF в банка „Инвест Банк Пловдив“. Депозитната вноска за участие е в размер на 200 лв., вносими по посочената банкова сметка.

  Конкурсът ще се проведе на 30.07.2021г. от 10:00ч. в сградата на ОУ „ Д-р Петър Берон“, с административен адрес гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Ген. Данаил Николаев“ № 46 в кабинет № 11.

Лице за контакт – Емилия Бакърджиева – ЗАС в ОУ „ Д-р Петър Берон“, 

тел. 032/644 168.