Вътрешни правила

Заповеди за утвърждаване на вътрешни правила – ЗАПОВЕД
Вътрешни правила за организация на процедури за отдаване под наем на имоти на ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Пловдив чрез провеждане на публични търгове или публично оповестени конкурси  – вътрешни правила
Стратегия за управление на риска в ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Пловдив
Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на възложените поръчки в ОУ „Д-р Петър Берон“-гр. Пловдив – ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Пловдив –Вътрешни правила за управление